Previous slide
Next slide

Waarom beroep doen op een sociaal secretariaat?

De voordelen voor de werkgever zijn:

 • ontlasting van zware en steeds terugkerende administratieve verplichtingen
 • sociale vrede
 • goede informatie, advies en begeleiding over eigen verplichtingen

De voordelen voor de werknemer zijn:

 • juiste toepassing van de wetgeving
 • duidelijke informatie over loon en aangifte
 • accurate gegevensoverdracht, nodig voor de toekenning van zijn rechten op sociale zekerheid

De voordelen voor de Overheid zijn:

 • hoge inningsgraad zonder kosten voor de Overheid
 • verhoogde kwaliteit van aangifte en gegevens
 • betere naleving van wetten en reglementen
 • krachtig hulpmiddel tegen zwartwerk

Wat is een sociaal secretariaat?

Een erkend sociaal secretariaat is een erkende dienstverrichter die in eerste instantie de loonadministratie doet ten behoeve van de werkgever. Daarnaast staat het erkend sociaal secretariaat in voor de inning van sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing en zorgt ze voor een doelgerichte en kwaliteitsvolle informatieoverdracht naar de Belgische Overheid in naam en voor rekening van haar klanten/werkgevers.

De erkende sociale secretariaten:

 • berekenen maandelijks de lonen en geven informatie voor het uitbetalen ervan
 • doen de
  • aangifte en berekenen de bijdragen aan de sociale zekerheid en belastingen
  • aangifte om de bedrijfsvoorheffing te berekenen
 • innen en storten de sociale zekerheidsbijdragen door (zowel het aandeel van de werkgever als dat van de werknemer) aan de RSZ.
 • innen en storten de bedrijfsvoorheffing door aan de fiscus
 • verzamelen en maken alle gegevens over, nodig voor de opening van de persoonlijke rechten van elke werknemer in alle sectoren van de sociale zekerheid.
 • geven het sociaal risico door dat zich heeft voorgedaan
 • houden het unieke werkgeversdossier bij
 • informeren de werkgever over zijn plichten

Sociale secretariaten zijn erkend

De sociale secretariaten zijn erkend door de Minister van Sociale Zaken. De belangrijkste erkenningscriteria zijn de volgende.

Het sociaal secretariaat:

 • moet opgericht zijn door een representatieve werkgeversorganisatie
 • heeft verplicht het VZW-statuut (vereniging zonder winstoogmerk)
 • mag geen andere activiteiten uitvoeren dan die van sociaal secretariaat
 • moet een waarborg storten
 • moet een specifieke bedrijfsboekhouding voeren

Het Parlement heeft op donderdag 29 september 2022 de Wet houdende diverse arbeidsbepalingen (Arbeidsdeal) goedgekeurd.

Artikel 73 van de wet zegt:
§ 3. De sociale verzekeringsfondsen bedoeld in artikel 20 van het koninklijk besluit nr. 38, alsook de sociale secretariaten, informeren elk van de partijen bij de arbeidsrelatie op nuttige wijze over de bepalingen van titel XIII.

De erkende sociale secretariaten hebben een informatieplicht ten opzichte van de partijen van de arbeidsrelatie. Het gaat niet om een actieve informatieplicht in elk individueel geval. Zoals verduidelijkt door de Minister van Werk tijdens de besprekingen op 28 september 2022 van het wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen in de commissie sociale zaken (https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/2810/55K2810006.pdf), voldoen de sociale secretariaten aan de informatieplicht door algemene uitleg te verschaffen op een publiek toegankelijke website, en daarbij te verwijzen naar de relevante informatie die de overheid ter beschikking stelt op deze en de hierboven vernoemde websites.

Tekst te voorzien op website:

“De wetgever heeft de principes vastgelegd voor de beoordeling van het sociaal statuut waarin beroepsactiviteiten worden verricht, hetzij als werknemer met een arbeidsovereenkomst, hetzij als zelfstandige.
Wanneer de aard van een arbeidsrelatie niet duidelijk is, kunnen de partijen van deze relatie ze voorleggen aan de administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelatie, opgericht binnen de FOD Sociale Zekerheid. Deze commissie is ermee belast beslissingen te nemen aangaande de kwalificatie van een arbeidsrelatie. U vindt meer informatie over deze commissie op hun website Commissie Arbeidsrelaties (belgium.be) (https://www.commissionrelationstravail.belgium.be/nl/index.htm).
Meer informatie over de arbeidsovereenkomsten kan u vinden op de website van de FOD WASO via https://werk.belgie.be/nl/themas/arbeidsovereenkomsten en op de website van de sociale zekerheid https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/persons/rules.html#h20